ISO 14001:2015 Güncelleme Yapıldı

 ISO 14001 NEDEN GÜNCELLENDİ?

Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu(ISO) her 5 yılda bir standartları gözden geçirmekte ve ihtiyaçlar doğrultusunda revize etmektedir. Son olarak, ISO tarafından Eylül 2015’te yayımlanan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı, Türk Standardları Enstitüsü tarafından Ocak 2016’da Türk Standardı(TS EN ISO 14001:2015) olarak yayımlanmıştır.

Standardın revize edilmesinin başlıca nedenleri iş modellerinin değişimi, kuruluşların daha karmaşık tedarik zincirlerinde faaliyet göstermeleri ve değişen müşteri beklentileridir. Çevre Yönetim Sistemi standardının TS EN ISO 14001:2015 versiyonu, iklim değişikliği ve rekabetçi ortam gibi iç ve dış konuları göz önüne alma ihtiyacı olan kuruluşlara artan tanınırlılık sağlamaktadır.

Yerküre ve toplumlar; doğal felaketler, ormansızlaşma, aşırı nüfus artışı, iklim değişikliği gibi çevresel sorunlarla boğuşurken, kuruluşlar kendi çevre sorunlarını yönetmeye çalışmakta ve herkesi ilgilendiren konulara çözümler bulmaya yönelik katkı sağlamaktadırlar. Çevre yönetim sistemi standardı bu konuları yönetmekte sistematik bir araç olarak devreye girmektedir.

TS EN ISO 14001:2015 VERSİYONUNDA Kİ BAŞLICA FARKLILIKLAR NELERDİR?

Yeni versiyonda, üst düzey liderlik , taahhüt, uyum ,amaç ,risk ve fırsatlar üzerine vurgu yapılmaktadır.

En fark edilebilir değişiklik standardın yeni yüksek seviyeli(HLS) yapısıdır. Bu yapı, çoklu yönetim sistemi kullanan kuruluşların yönetim sistemlerinin entegrasyonunu kolaylaştırmasını sağlamaktadır.

Diğer bir değişiklik ise standardın risk tabanlı yaklaşım üzerine odaklanmasıdır. Bu yaklaşım her zaman standardın bir parçası olmasına rağmen, yeni versiyonda daha belirgin hale getirilmiştir.

STRATEJİK ÇEVRE YÖNETİMİ!

Kuruluşun stratejik planlama sürecinde çevre yönetiminin artan bir önemi vardır. Kuruluşun içeriğinin anlaşılması ile ilgili yeni bir şart, gerek kuruluşun gerekse çevresinin yararına olan fırsatları tanımlama ve güçlendirme amacıyla standarda dâhil edilmiştir. İlgili tarafların ihtiyaçları ve beklentileri ile ilgili konulara veya değişen şartlara ve kuruluşu etkileyebilen yerel, bölgesel veya küresel çevresel koşullara özellikle odaklanılmıştır.

LİDERLİK!

Sistemin başarısını sağlamak amacıyla, kuruluş içerisinde liderlik rolleri olanlara çevre yönetimini desteklemek amacıyla özel sorumluluklar verilmesi ile ilgili yeni bir madde eklenmiştir.

ÇEVREYİ KORU!

Kuruluşlardan beklenti, kuruluşun içeriğiyle tutarlı olarak, çevrenin korunması amacıyla proaktif girişimlerde bulunulmasıdır.. “Çevreyi koruma” kirliliğin önlenmesi, sürdürülebilir kaynak kullanımı, iklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyonu, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemin korunması gibi faaliyetler ifade edilmektedir.

ÇEVRE PERFORMANSI!

Yönetim sisteminin iyileştirilmesinden çevresel performansın iyileştirilmesine yönelik vurgu yapılmaktadır.. Kuruluşun politika beyanları ile tutarlı olarak, emisyonlarını, sıvı atıklarını ve katı atıklarını belirlediği seviyelere azaltması beklenilmektedir.

YAŞAM DÖNGÜSÜ BAKIŞ AÇISI!

Kuruluş, üretilen mal ve hizmetler ile ilişkili çevre boyutlarını yönetmek için yürürlükteki şartlara ilave olarak, ürün kullanımı ve kullanımdan sonraki bertarafı ile ilgili çevresel etkiler üzerinde kontrolü sağlamalıdır.

İLETİŞİM!

İç ve dış iletişim üzerine eşit derecede vurgu yapılarak iletişim stratejisinin geliştirilmesi beklenilmektedir.. Revizyon, tutarlı ve güvenilir bilginin iletilmesi , kuruluşun kontrolü altında çalışanlara çevre yönetim sisteminin iyileştirilmesine yönelik öneri yapabilmesine dair bir mekanizma ile ilgili şartı içermektedir.

DOKÜMANTASYON!

Yönetim sistemlerinin işletilmesinde bilgisayar ve bulut tabanlı sistemlerin gelişimini yansıtmak amacıyla, yeni revizyon “dokümanlar” ve “kayıtlar” yerine “dokümante edilmiş bilgi” terimini içermektedir.

GEÇİŞ SÜRESİ

ISO 14001:2004 versiyonundan, ISO 14001:2015 versiyonuna geçiş süresi IAF tarafından 3 yıl olarak belirlenmiştir.  Bu sebeple ISO 14001:2004 versiyonu ile yayınlanan sertifikaların süresi 14.09.2018 tarihinde dolmaktadır.  Bu tarihe paralel olarak, belgelendirme kuruluşumuz Nisan-2017 itibariyle ISO 14001:2015 versiyonundan başvuru almaya başlayacaktır ve 14.03.2018 tarihinden itibaren ISO 14001:2004’e göre yeni başvuru kabul etmeyecektir.