Organik tarım, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ve üretimde kimyasal girdi kullanılmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Bu üretim yöntemi doğal dengeyi koruyarak hava ve su gibi yaşamsal kaynakların ve doğal hayatın korunmasını amaçlar.

Organik tarımda ürün yetiştirilmesi, toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan diğer tüm işlemlerde, kimyasal madde veya tarım ilacı kullanılmamaktadır.

Organik tarım; üretimin her aşamasının kontrol edildiği ve nihai ürünün sertifikalandırıldığı bir üretim şeklidir.

Organik tarımı diğer tarım sistemlerinden farklı kılan esas, atık ürünlerdeki toprak besin elementlerinin yenilenebilir kaynaklar ve geri dönüşüm sistemi uyarınca toprağa geri verilmesidir.

KAPSAM :

5262 Sayılı Organik Tarım Kanununa göre 18.08.2010 tarih ve  27676 sayılı Resmi Gazetede ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK  yayınlanmıştır.

Organik Tarım Yönetmeliği kapsamında kontrol ve sertifikasyon sistemine tabi olan faaliyetler:

-organik ürün yetiştirilmesi,

-doğadan toplama; doğal alan ve kaynaklardan ürün toplanması,

-hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma, pazarlama,

-ithalat, ihracat

Yönetmelik kapsamında sertifikalandırılabilecek ürünler:

– Bitkisel Ürünler

– Hayvansal Ürünler

– Su Ürünleri

– Mantarlar

– Mayalar

– Arıcılık Ürünleri

– Doğadan Toplanan Ürünler

– İşlenmiş Ürünler

      – Organik Üretimde Kullanılabilir Girdiler

      – Organik Yem Kapsamı

      – Organik Ürünlerin İşlenmesi, Ambalajlanması, Etiketlenmesi,

        Depolanması, Taşınması ve Pazarlanması Kapsamı

KAPSAM DIŞI FAALİYETLER

Aracılık hizmeti veren, ürünleri direkt olarak nihai tüketici ya da kullanıcıya transfer eden gerçek ya da tüzel kişiler ithalat yapmamaları, üretim, doğal alan ve kaynaklardan ürün toplama, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama ve taşıma işlemlerini yapmamaları koşulu ile yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme yapmak zorunda değildir.

 

DİĞER  GEREKLİLİKLER

Müteşebbis, organik tarım faaliyetini bireysel olarak yapabildiği gibi, üretici grubu ile de yapabilir. Üretici grubu, organik tarım faaliyetini tüzel kişilik altında yapabilir. Müteşebbis, organik tarım faaliyetini üretici grubu ile yapıyorsa her bir üretici ile sözleşme imzalamak zorundadır. Bu durumda müteşebbis, üretici grubu adına yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme yapar. Müteşebbis; aracı tüccar, depolama, işleme ve benzeri fason hizmetleri yaptırdığı gerçek veya tüzel kişiler ile de sözleşme yapar. Fason üretim yapan işletmeler de organik tarım kontrol sistemine dâhildir.

Orman ve doğal alanlardan ürün toplayacak müteşebbis, ürün toplamadan önce, bu alanların mülkiyetinin veya kullanma hakkının ait olduğu makamdan yazılı izin alır.

        Müteşebbis, faaliyet alanına göre uyulması gereken diğer ulusal kanun ve yönetmelikler dahilin de hareket etmelidir (Gıda Mevzuatı, İthalat ve İhracat prosedürleri vb.).

Kısmen veya tamamen GDO’ lardan elde edilen, GDO içeren veya GDO’ lardan oluşan gıda, yem, gıda katkı maddesi, bitki koruma ürünleri, gübreler, toprak düzenleyiciler, tohumlar, mikroorganizmalar, hayvan sağlığı için kullanılan ürünler ve hayvanlar organik tarımda kullanılamaz.

Gıda ve yem olmayan organik dışı ürünleri kullanan müteşebbisler, satıcıdan tedarik edilen ürünün GDO’ lardan ya da GDO’ lar tarafından üretilmiş ürünlerden üretilmediğini Satıcı Beyannamesi ile teyit edilmesini sağlamak zorundadır.

ORGANİK TARIM’DA UYGULAMA SÜREÇLERİ

  1. Başvuru İşlemleri

Organik tarım faaliyetinde bulunmak isteyen müteşebbis Organik Tarım Sertifikasyon Başvuru Formu’nu doldurarak başvuruda bulunur. Bilgilerin ve ekli dokümanların gözden geçirilip uygun olduğuna karar verilmesi  doğrultusunda  başvuru sahibi için bir teklif hazırlanır ve onay için başvuru sahibine gönderilir. Teklifi onayladıktan sonra, KSK ve başvuru sahibi arasında sözleşme imzalanır.

  1. Kontrol Süreci

Kontrollerin yürütülmesi için risk analizine (proje ile ilgili risklerin değerlendirilmesi) göre haberli veya habersiz yıllık kontrol ve ziyaretlerin yoğunluğu belirlenir. Kontrol işlemi; yazılı belgeleri, planları, defterleri, raporları, kayıtları, arazi, işletme ve depo gibi kritik kontrol noktaları ve gözlemleri içerir. Müteşebbis tarafından aynı alanda birkaç ünitenin işletilmesi halinde, organik olmayan ürünlerin üretildiği üniteler ve depoları da kontrol işlemine tabidir. Tüm müteşebbislere yılda en az bir defa kontrol ziyaretinde bulunulur. Müteşebbislerin arazileri ve depoları ziyaret edilir.

İşletme, ihracat ve ithalat kontrollerinde ise; İlgili işletme, depolar ve fason işleyiciler ziyaret edilir. Müteşebbis tarafından aynı alanda birkaç ünitenin işletilmesi halinde, organik olmayan ürünlerin üretildiği üniteler ve depoları da kontrol işlemine tabidir. Dokümantasyon, ürün giriş-çıkış kayıtları, ürün garantileri, izlenebilirlik, karışma ve bulaşmaya karşı alınan önlemler vb. kontrol edilir.

Organik üretim için uygun olmayan tekniklerin ya da ürün kullanımından şüphelenilen her durumda örnek alınır ve analiz ettirilir.

Yeterli uygunluk düzeyinde olmayan üreticilere, tespit edilen uygunsuzlukları gidermeleri için süre tanınır.

Üreticinin bu süre sonuna kadar uygunsuzluklarını kanıtları ile gidermesi sonucunda Sertifika almaya hak kazanır.

  1. Sertifikasyon süreci

Kontrol sonrasında Sertifikasyona gelen kontrol raporunun gözden geçirilmesinden sonra sertifikasyon kararı alınır ve müteşebbise iletilir.

          3.1) Müteşebbis sertifikası

              Müteşebbis sertifikası; Sözleşme imzalanan ya da güncellenen müteşebbise kontrol sonrası

             uygun görülmesi halinde, tespit edilen uygunsuzlukların kapatılması ile ilgili ürünler

             kapsamında müteşebbisin Organik Tarım Faaliyetini belirten Müteşebbis Sertifikası

             hazırlanır.

 

         3.2) Ürün Sertifikalarının

                    5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve 27676 sayılı Organik Tarımın Esasları ve

                    Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik  kapsamında üretilen ürünler,  bu ürünler için

                    düzenlenen ürün sertifikası ile pazarlanırlar.